top of page
ค้นหา

ฟิวเจอร์ส (Futures) คืออะไร?

อัปเดตเมื่อ 8 ต.ค. 2562

คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยเป็นการทำสัญญาระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายคือ "ผู้ซื้อ" กับ "ผู้ขาย" ที่ตกลงทำสัญญากัน ณ ปัจจุบัน โดยระบุประเภท จํานวน เวลา ที่จะส่งมอบสินค้ากัน โดยจะมีการส่งมอบสินค้า และชำระราคา


สินค้าหรือสินทรัพย์อ้างอิง ที่ใช้ในการซื้อหรือขายสำหรับฟิวเจอร์สนั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ คือ


1. สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินค้าเกษตร (Commodity Futures) เช่น น้ำมัน ทองคำ เหล็ก ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา กาแฟ เป็นต้น

2. สินทรัพย์ทางการเงิน (Financial Futures) เช่น หุ้น พันธบัตร เงินตราต่างประเทศ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ เป็นต้นสถานะของฟิวเจอร์ส


• Long Position   เป็นสถานะของผู้ซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส หรือเรียกว่า “ฐานะซื้อ” เช่น นักลงทุนคาดการณ์ ดัชนีราคาหุ้น จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอีก 2 เดือนข้างหน้า นักลงทุนจึงซื้อสัญญาฟิวเจอร์สหุ้นตัวนั้นไว้ เราเรียกสถานะของนักลงทุนเช่นนี้ว่า สถานะของผู้ซื้อสัญญาฟิวเจอร์ส (Long Position)

• Short Position   เป็นสถานะของผู้ขายสัญญาฟิวเจอร์ส หรือเรียกว่า “ฐานะขาย” เช่น นักลงทุนคาดการณ์ ดัชนีราคาหุ้น จะปรับตัวลดลงในอีก 2 เดือนข้างหน้า นักลงทุนจึงขายสัญญาฟิวเจอร์สหุ้นตัวนั้น เราเรียกสถานะของนักลงทุนเช่นนี้ว่า สถานะของผู้ขายสัญญาฟิวเจอร์ส (Short Position)   **คำเตือน** การลงทุนและการเก็งกำไรมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนและผู้เก็งกำไรควรเรียนรู้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนหรือการเก็งกำไรใด ๆ

    สถาบันรวยอิสรภาพเปรียบเสมือนโรงเรียนคือ "มีหน้าที่ให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้เรียนเท่านั้น" สถาบันรวยอิสรภาพ "ไม่ได้มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินต่างๆ" และ "ไม่ได้มีหน้าที่ขายหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนในการชักชวนให้มาระดมทุน" ในประเทศไทย ผลงานในอดีตไม่ได้เป็นการการันตีผลงานในอนาคต ผลงานการกำไรขาดทุนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากความรู้และประสบการณ์ส่วนบุคคล การนำเสนอข้อมูลของสถาบันรวยอิสรภาพอยู่บนสมมุติฐานที่ถูกกำหนดขึ้นโดยสถาบันรวยอิสรภาพเท่านั้น สถาบันรวยอิสรภาพขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดการอบรมสัมมนาในทุกกรณี

ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page